.

Kamal- jak układać kostkę brukową

Kamal- jak układać kostkę brukowąPrawidłowe ułożenie kostki brukowej ma decydujący wpływ na jej trwałość podczas późniejszej eksploatacji. Nawierzchnia z nawet najwyższej jakości kostki może ulec szybkiemu uszkodzeniu, jeśli zostaną popełnione błędy na etapie układania. Problemów można się ustrzec krok po kroku stosując się do sprawdzonych zasad, które zagwarantują właściwe ułożenie wszystkich warstw nawierzchni. Koniecznie zapoznaj się z nimi przed rozpoczęciem prac.

1. Nośność podłoża

Nośność podłoża gruntowego jest istotnym czynnikiem trwałości nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Nienośne warstwy gruntu należy usunąć. W zależności od projektowanego obciążenia nawierzchni może być konieczne dogęszczenie podłoża.

2. Podbudowa

Podbudowę należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien uwzględniać warunki geotechniczne, warunki eksploatacji oraz sposób odwodnienia. Należy wykonać ją z materiału trwałego i zapewniającego odpowiednią nośność po zagęszczeniu.

3. Podsypka

Bezpośrednio pod kostkę należy ułożyć warstwę podsypki o grubości około 5 cm. Można wykonać ją z piasku, drobnego kruszywa łamanego np. o uziarnieniu 0-5 mm lub mieszanki cementowo-piaskowej. Przy dobijaniu kostek ułożonych na takiej luźnej podsypce, jest ona zagęszczana, a jednocześnie następuje wyrównanie nawierzchni mimo różnej wysokości kostek, które dopuszcza norma. Wyższe kostki zostaną bardziej zagłębione w podsypce.

4. Nawierzchnia z kostki

Nawierzchnia z kostki jest elastyczną konstrukcją nośną, pracującą jak sklepienie. Tworzą ją betonowe kostki brukowe i szczeliny miedzy kostkami wypełnione odpowiednim materiałem. Wielkość szczelin między kostkami powinna wynosić 3-5 mm. Występy dystansowe na powierzchniach bocznych kostek nie ustalają właściwej wielkości spoin między kostkami. Są one niewielkie (do 2 mm) i mają za zadanie zabezpieczyć krawędzie przy powierzchni górnej kostek przed uszkodzeniem podczas pakowania i transportu.

5. Wypełnienie szczelin

Do wypełniania szczelin miedzy kostkami należy stosować materiały czyste, takie jak:
- piasek płukany 0-2 mm
- mieszanka drobna 0-4 mm
- żwir lub grys 1-3 mm

Zastosowanie materiału zapylonego lub niepłukanego może spowodować trwałe zanieczyszczenie powierzchni kostki. Szczeliny muszą być w całkowicie wypełnione. Jeżeli szczeliny nie będą dobrze wypełnione lub będą zbyt małe, może dochodzić do odprysków krawędzi przylicowych kostki podczas eksploatacji nawierzchni, a czasami już podczas dobijania kostki wibratorem po jej ułożeniu. Wypełnianie szczelin musi być systematyczne, stosownie do postępu prac przy układaniu kostki.

6. Dobijanie kostki brukowej

Dobijanie kostki należy wykonywać wibratorem płytowym z osłoną tworzywową, aby nie porysować powierzchni kostek. Przed zawibrowaniem powierzchnia kostek powinna być czysta oraz sucha (ten warunek powinien być przestrzegany szczególnie wtedy, gdy nawierzchnię wykonano z kostki kolorowej i ułożono wzory). Po procesie wibracji należy uzupełnić wypełnienie szczelin.

7. Pamiętaj o spadach

Nawierzchnie brukowe powinny posiadać odpowiednie spadki oraz system odwodnienia, umożliwiające sprawne odprowadzenie wody opadowej.

8. Odcienie kolorów

Betonowa kostka brukowa produkowana jest z naturalnych materiałów (kruszywa, cement) i w związku z tym wykazuje właściwe tym materiałom wahania odcieni kolorów. Żeby uniknąć wielopłaszczyznowych różnic w odcieniach barw, należy kostkę układać na przemian z kilku palet jednocześnie np. trzech.

9. Grubość kostki brukowej

Grubość betonowej kostki brukowej dobiera się do przewidywanego obciążenia i pełnionej funkcji. Kostka grubości 5 i 6 cm przeznaczona jest na ciągi piesze, ruch rowerowy oraz wjazdy i parkingi dla samochodów osobowych. Kostka o grubości 8, 10, 12 cm przeznaczona jest na:
- wjazdy, parkingi i place manewrowe samochodów ciężarowych,
- nawierzchnie w obiektach przemysłowych, na przystankach, lotniskach i stacjach paliw,
- nawierzchnie ulic i dróg.

Dokładny dobór grubości kostki projektowany jest z uwzględnieniem konstrukcji podbudowy i projektowanego obciążenia nawierzchni.