.

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BRUKEO.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://brukeo.pl (dalej jako: „Brukeo.pl”, „ Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Brukeo.pl jest portalem o charakterze ogłoszeniowym, który umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie wizytówek oraz katalogów producentów i dystrybutorów kostek brukowych. Usługobiorcy zainteresowani zamieszczeniem w Serwisie Internetowym informacji na temat ich produktów i działalności mogą również za pośrednictwem Serwisu Internetowego skontaktować się z Usługodawcą, by nawiązać odpłatną współpracę.

Ogłoszenia opublikowane w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy sprzedaży niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą – producentem lub dystrybutorem towaru będącego przedmiotem danego ogłoszenia – i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.

Właściciel Brukeo.pl zamieszcza ogłoszenia bezpośrednio na stronach Serwisu Internetowego, natomiast nie jest autorem zawartych w ogłoszeniach informacji i zdjęć, które pochodzą od producentów i dystrybutorów.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Brukeo.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół Brukeo.pl

 

 

1)  O NAS

Właścicielem Brukeo.pl jest spółka POLSKA GIEŁDA WYROBÓW BETONOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Częstochowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Ikara 183, 42-221 Częstochowa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000764567; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 5732908670, REGON: 382164056, adres poczty elektronicznej: bok@brukeo.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (+48) 34 387 12 28 (dalej jako: „Usługodawca”).

2)  DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
  2. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą.
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o funkcjonalnościach, nowościach i promocjach w Serwisie.
  5. OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia, niezależnie od ich nazwy, dotyczące produktów, usług i działalności Partnera zamieszczone w Serwisie Internetowym na podstawie dostarczonych przez niego informacji i zdjęć, w szczególności wizytówki firmowe, katalogi produktowe itp. mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
  6. PARTNER – rodzaj Usługobiorcy, który nawiązał z Usługodawcą współpracę handlową w zakresie publikacji Ogłoszeń w Serwisie Internetowym.
  7. PORÓWNYWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy porównywarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego i umożliwiająca porównywanie parametrów, opisów oraz innych informacji o produktach lub usługach będących przedmiotem Ogłoszeń dostępnych w Serwisie Internetowym.
  8. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  10. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, BRUKEO.PL – internetowy serwis ogłoszeniowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://brukeo.pl.
  11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  12. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Brukeo.pl.
  13. USŁUGODAWCA – spółka POLSKA GIEŁDA WYROBÓW BETONOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Częstochowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Ikara 183, 42-221 Częstochowa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000764567; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 5732908670, REGON: 382164056, adres poczty elektronicznej: bok@brukeo.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (+48) 34 387 12 28.
  14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  15. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy wyszukiwarka znajdująca się na stronach Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie treści (w tym Ogłoszeń) zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

3)  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE BRUKEO.PL

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768, (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies i obsługi Javascript.
 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych .
 4. Usługodawca dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych w Serwisie Internetowym danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną nieaktualność Ogłoszeń znajdujących się w Serwisie Internetowym, jeżeli nie został o tym zawiadomiony przez ogłoszeniodawców (Partnerów). Usługodawca nie gwarantuje Partnerom zainteresowania ich Ogłoszeniami, a pozostałym Usługobiorcom nie gwarantuje możliwości zawarcia z Partnerami umowy w zakresie przedmiotu danego Ogłoszenia.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4)  USŁUGI ELEKTRONICZNE SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługi Elektroniczne Serwisu Internetowego są nieodpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 3. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
 4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
  a.    Blog.
  b.    Formularz Kontaktowy.
  c.    Newsletter.
  d.    Porównywarka.
  e.    Wyszukiwarka.
 5. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne w sposób prawidłowy i pozbawiony wad.
 6. Korzystanie z Bloga możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki na stronie Serwisu Internetowego. Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych. W ramach Bloga Usługodawca publikuje artykuły związane z tematyką Serwisu Internetowego. W ramach Bloga nie jest możliwe zamieszczanie komentarzy przez Usługobiorców.
 7. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony Serwisu Internetowego.
 8. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kroków przez Usługobiorcę – (1) przejściu do zakładki „Skontaktuj się z nami”, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (3) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularz Kontaktowym niezbędne jest podanie co najmniej imienia oraz adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy, a także treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Formularza Kontaktowego przez Usługobiorcę.
 9. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji.
 10. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@brukeo.pl.
 11. Korzystanie z Porównywarki rozpoczyna się z chwilą dodania przez Usługobiorcę pierwszego produktu do  podręcznej listy, której sporządzenie nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych zobowiązań ani też nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Dodanie produktu do Porównywarki następuje poprzez kliknięcie pola „Dodaj do porównania” widocznego na stronie Ogłoszenia przeglądanego przez Usługobiorcę. Dostęp do aktualnej zawartości Porównywarki Usługobiorca uzyskuje po kliknięciu odpowiedniej ikonki widocznej w górnym rogu strony Serwisu Internetowego.
 12. Usługa Elektroniczna Porównywarka świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili rezygnacji z korzystania z Porównywarki poprzez usunięcie dodanych do niej produktów albo usunięcia zapisanych w przeglądarce plików Cookies.
 13. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem kliknięcia pola wyszukiwania widocznego na górze strony Serwisu Internetowego, wpisaniu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji z ikonką lupy. Usługobiorca może również skorzystać z wielu dostępnych opcji sortowania oraz filtrowania treści, w szczególności wybierając interesującą go kategorię lub markę produktów z listy rozwijanej albo przechodząc do odpowiedniej zakładki Serwisu Internetowego. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej albo z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej lub opuszczenia strony Serwisu Internetowego.

5)  WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 1. Serwis Internetowy pozwala na zamieszczenie przez Usługodawcę Ogłoszenia dotyczącego działalności gospodarczej oraz produktów i usług prezentowanych przez Partnera.
 2. Ogłoszenia zamieszczane przez Usługodawcę na zlecenie Partnera stają się widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich Usługobiorców odwiedzających Serwis.
 3. Usługobiorca zainteresowany opublikowaniem przez Usługodawcę Ogłoszenia w Serwisie Internetowym powinien nawiązać z Usługodawcą kontakt (na przykład za pomocą Formularza Kontaktowego) celem uzgodnienia szczegółów i zawarcia stosownej umowy o współpracy handlowej. Zawarcie umowy następuje w takim wypadku zawsze poza Serwisem Internetowym, a jej szczegółowe warunki ustalane są przez Usługodawcę z Usługobiorcą w toku negocjacji (uzgodnień) prowadzonych przed jej zawarciem.
 4. Usługodawca zamieszcza Ogłoszenia bezpośrednio na stronach Serwisu Internetowego, jednak są one zawsze przygotowane w oparciu o informacje, zdjęcia oraz pozostałe materiały dostarczone przez Partnera. Usługodawca dokłada najwyższej staranności, aby zamieszczone w Serwisie Internetowym Ogłoszenia były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym oraz informacjami przekazywanymi przez Partnerów.
 5. Partner dostarczający informacji, zdjęć oraz innych materiałów publikowanych na stronach Serwisu Internetowego obowiązany jest zapewnić, aby były one zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszały praw podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich i praw własności intelektualnej Usługodawcy, innych Partnerów i Usługobiorców oraz pozostałych osób. Informacje i materiały przekazywane przez Partnera Usługodawcy powinny być rzetelne, prawdziwe i niewprowadzające w błąd.
 6. Ogłoszenia (w tym również znajdujące się w nich zdjęcia) mają wyłącznie charakter poglądowy. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego nie jest możliwe zawarcie umowy o świadczenie usług ani umowy sprzedaży (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o usługach i produktach zamieszczone na stronach Serwisu powinny być w razie wątpliwości traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy).
 7. Celem skorzystania z usług lub zakupu produktów będących przedmiotem Ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt Usługobiorcy z Partnerem zgodnie z danymi kontaktowymi Partnera umiejscowionymi obok Ogłoszenia. Zawarcie umowy oraz jej realizacja odbywają się zawsze poza Serwisem Internetowym i bez ingerencji oraz udziału Usługodawcy.

6) KONTAKT ZE BRUKEO.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: bok@brukeo.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Ikara 183, 42-221 Częstochowa), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania ze Brukeo.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne prawem dopuszczalne sposoby, w tym poprzez Formularz Kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.

7) REKLAMACJE DOTYCZĄCE BRUKEO.PL

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy za funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych zawarte są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: bok@brukeo.pl lub pisemnie na adres: ul. Ikara 183, 42-221 Częstochowa.
 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi     podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do odpłatnych umów zawieranych przez Usługodawcę z Usługobiorcami będącymi konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 8.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 8.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem, korzystając z danych kontaktowych podanych na wstępie Regulaminu. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku usługi,  której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się – w przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy.

9) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/ ); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami (w tym również Partnerów).
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 4. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m .in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. Usługodawca jest uprawniony wstrzymać realizację umowy zawartej z Usługobiorcą na czas trwania weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 7. Wszelkie spory powstałe między Usługobiorcą niebędącym konsumentem a Usługodawcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

11) PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej, oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi, mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
 6. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za szkody wyrządzone działaniem Serwisu Internetowego.

12) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, od których Usługodawca posiada stosowne zezwolenia i licencje oraz objęte są ochroną Prawa Autorskiego i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, dodania nowych Usług Elektronicznych albo wprowadzenia odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulamin.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Brukeo.pl